ზეგავლენის შეფასება

 
ზეგავლენის შეფასება სხვადასხვა ადამიანებისთვის სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. ჩვენთვის ეს ნიშნავს გავიგოთ რა მოხდებოდა პროექტის არარსებობის შემთხვევაში. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ართულებს საკითხს არის ზეგავლენის არევა შედეგში, რომელიც ზეგავლენისგან განსხვავებით, არის პროექტის პირდაპირი დაკვირვებადი რეზულტატები და უფრო ადვილი გასაგებია.
 
ზეგავლენის შესაფასებლად ჩვენ ვიყენებთ ზოგად მოდელს რომ შევისწავლოთ ზეგავლენის განვითარების პროცესი.
 
TBSC Consulting-ი საკმაოდ დიდ დროს უთმობს პროექტის რესურსების და მისი საქმიანობების შესწავლას, რომლებსაც მივყავართ პროექტის შედეგებამდე. ამ სამ ნაწილზე დაყრდნობით ჩვენ ვაყალიბებთ ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიას. ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია მოიცავს საკმაოდ ბევრ ინფორმაციის მოგროვებას და ანალიზს ისევე, როგორც ზეგავლენის სფეროების, ზეგავლენის ჯგუფების და ქვეჯგუფების და თითოეულ სფეროზე მორგებული მეთოლოგიების იდენტიფიცირებას.